Menu

Algemene voorwaarden

IkCommuniceer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IkCommuniceer B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70294410, en kantoorhoudende te (5401 GB) Uden aan het adres NeringstraatWest nr. 3C.

Wederpartij

De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met IkCommuniceer, of aan wie IkCommuniceer een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst

Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen IkCommuniceer en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen

IkCommuniceer en de Wederpartij samen.

In de bijlage zijn artikel 1 t/m 18 volledig beschreven.